Θεσμικό Πλαίσιο για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Ελλάδα

Κώδικας δεοντολογίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων 

Μετα-Κώδικας Ηθικής: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Ψυχολόγων

Καταστατικός Χάρτης Επαγγελματικής Ηθικής για τους Ψυχολόγους

Οι νόμοι που διέπουν το επάγγελμα του ψυχολόγου είναι οι εξής:

Τα δικαιώματα των ψυχικώς πασχόντων.